Regulamin serwisu GazetaLogistyka.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Partner umowy
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) zostaje zawarta umowa pomiędzy klientem a Logistics Publishing Limited, z siedzibą pod adresem: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, T23 AT2P Cork, Irlandia, zwaną dalej Usługodawcą.

1.2 Status usługodawcy w zakresie prawa prasowego
GazetaLogistyka.pl jest organem prasowym spółki Logistics Publishing Limited.

§ 2 Usługi

2.1 Artykułów SEO na wynajem

Za pośrednictwem portalu: GazetaLogistyka.pl, Usługodawca oferuje Usługobiorcy możliwość odpłatnej publikacji artykułów o tematyce logistycznej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zainteresowanemu bez podania przyczyn.

Opłaty za lokowanie dotyczą wyłącznie jednego klienta. Grupy korporacyjne i agencje PR lub marketingowe nie mogą wykorzystywać placementów do wielokrotnego użytku dla swoich spółek zależnych lub różnych zleceń bez naszej zgody. W powyższych sytuacjach wymagana jest indywidualna oferta. Usługa jest fakturowana w języku angielskim jako Digital Services – Publishing Rights.
Prawo dostawcy do regularnego dostosowywania cen pozostaje nienaruszone. Ze względu na wysoki popyt na nasze usługi nie możemy wykluczyć możliwości dostosowywania cen pakietów w odstępach czasu według własnego uznania. Klienci mają możliwość zawarcia indywidualnej umowy za stałą cenę na okres dłuższy niż jeden rok. Prawo do nadzwyczajnego anulowania również pozostaje nienaruszone.

§2.2 Treść klienta w artykule SEO

Firma klienta jest publikowana z linkiem zwrotnym w już zoptymalizowanym pod kątem SEO artykule specjalistycznym za opłatą. Umieszczenie odbywa się w ścisłej konsultacji z klientem i zespołem redakcyjnym, zgodnie z tekstem artykułu. W artykule nie ma roszczenia do wyłączności. Inne firmy, nawet z tego samego sektora rynku, mogą również zostać powiązane w artykule. Klient nie ma prawa do dodatkowych lub późniejszych zmian po umieszczeniu nazwy klienta i linków zwrotnych w artykule. Jest to odpowiedzialność dziennikarska zespołu redakcyjnego.
Artykuły SEO Pakiet wynajmu artykułów SEO obejmuje nazwę z linkiem zwrotnym w sekcji artykułu SEO dla pojedynczego artykułu i do 4 zdań (maks. 80 słów) uzgodnionych z klientem. Czas na umieszczenie artykułu liczy się dopiero po otrzymaniu płatności. Umowa wynajmu słów kluczowych jest zawierana na czas nieokreślony i zostanie przesłana klientowi do podpisu po złożeniu zamówienia.
Ranking SEO obowiązuje w momencie zawarcia umowy i może się zmieniać w dowolnym momencie, ponieważ dostawcy wyszukiwarek regularnie utrzymują swoje algorytmy w tajemnicy. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybrany ranking SEO. Ryzyko ponosi wyłącznie klient. Podczas składania zamówienia klient informuje nas o żądanym artykule SEO do umieszczenia.
Dostawca i klient mogą przeprowadzić QBR (kwartalny przegląd biznesowy), aby sprawdzić ranking SEO wypożyczonych artykułów.

§2.3 Opłaty za umieszczenie w artykułach SEO

Umieszczenie firmy klienta z linkiem zwrotnym podlega opłacie w pakietach Bronze, Silver i Gold, które są oparte na już zoptymalizowanych pod kątem SEO artykułach specjalistycznych. Umieszczenie zależy od naszego uznania. Nie ma prawa do wyłączności w artykule. Konkurenci klienta mogą być również linkowani w artykule. Ma to związek z wolnością dziennikarską.
Sternadler Bronze Keyword Rental 1 pakiet Subskrypcja Sternadler Bronze obejmuje 1 miejsce w sekcji artykułów SEO. Całkowita wartość zamówienia wynosi 3000,- EUR netto rocznie. Czas na umieszczenie obowiązuje dopiero po otrzymaniu płatności.
Sternadler Silver Keyword Rental 2-pack Subskrypcja Sternadler Silver obejmuje 10 miejsc w sekcji artykułów SEO. Całkowita wartość zamówienia wynosi 4000,- EUR netto rocznie. Czas na umieszczenie obowiązuje dopiero po otrzymaniu płatności.
Sternadler Gold Keyword Rental 5-pack Abonament Sternadler Gold obejmuje 20 miejsc w sekcji artykułów SEO. Całkowita wartość zamówienia wynosi 5000,- EUR netto rocznie. Czas na umieszczenie obowiązuje dopiero po otrzymaniu płatności.

W przypadku wszystkich powyższych pakietów ranking SEO obowiązuje w momencie zawarcia umowy i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybrany ranking SEO. Ryzyko ponosi wyłącznie klient. Podczas składania zamówienia klient informuje nas o żądanym artykule SEO do umieszczenia. Umowa na pakiet wynajmu słów kluczowych jest zawierana na czas nieokreślony i jest wysyłana do klienta do podpisu po złożeniu zamówienia. Po zakończeniu umowy treść klienta zostanie usunięta z artykułu SEO.

2.4 Decyzja redakcyjna

Ostateczna decyzja w sprawie publikacji artykułu pozostaje w gestii dostawcy.
W szczególności dostawca jest uprawniony do odmowy publikacji artykułu lub kilku artykułów według własnego uznania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy treści naruszają przepisy prawa, gdy ich treść została zakwestionowana przez Niemiecką Radę Reklamy lub Prasy w ramach procedury reklamacyjnej lub gdy ich publikacja jest nieuzasadniona dla usługodawcy ze względu na ich treść, pochodzenie lub formę techniczną, gdy format lub prezentacja treści wywołuje u czytelnika wrażenie, że jest ona częścią serwisu internetowego GazetaLogistyka.pl lub własnego serwisu internetowego usługodawcy, zawiera reklamy osób trzecich lub po prostu jest sprzeczna z prezentacją i celem portalu “GazetaLogistyka.pl”. Klient zostanie powiadomiony o odrzuceniu zamówienia niezwłocznie po zapoznaniu się z przedmiotowymi treściami. Treści sprzeczne z niniejszymi postanowieniami mogą być również usunięte z oferty portalu “GazetaLogistyka.pl”.

2.5 Zasady dotyczące linków zwrotnych

Artykuł jest publikowany na stronie internetowej: GazetaLogistyka.pl. Publikacji towarzyszy informacja, że klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść artykułu. Publikacja zostanie połączona z witryną klienta za pomocą podanego linku. Akceptujemy link do pierwszej strony witryny klienta, do dedykowanej strony docelowej produktu lub kontaktu. Ze względów SEO link nie może zawierać żadnych odniesień ani funkcji związanych z kampaniami marketingowymi. Dostawca gwarantuje, że opublikowane artykuły pozostaną online przez okres do 1 roku, w zależności od zakupionej opłaty za umieszczenie. Za punkt pomiaru czasu uznaje się datę wystawienia faktury. W celu kontynuacji umieszczania artykułu przez klienta umowa zostaje przedłużona wraz z opłaceniem faktury za kolejny okres rozliczeniowy.

2.6 Klienci komercyjni

Oferta skierowana jest wyłącznie do firm i użytkowników komercyjnych posiadających ważny numer identyfikacyjny VAT UE. Składając ofertę zawarcia umowy użytkowania, klient potwierdza, że w żadnym wypadku nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu handlowego.

§ 3 Zawarcie umowy

Umowa między klientem a dostawcą jest zawierana łącznie przez
a.) złożenie zamówienia online na stronie internetowej dostawcy: https://www.gazetalogistyka.pl/. Bez prawidłowego wprowadzenia numeru identyfikacyjnego VAT (np. NIP UE w Polsce) umowa nie zostaje zawarta.
b.) Klient akceptuje ogólne warunki handlowe dostawcy,
c.) uiszczenie należnej opłaty,
d.) akceptacja przez usługodawcę. Akceptacja przez dostawcę następuje najpóźniej w momencie udostępnienia dostępu do usługi podlegającej opłacie.
e.) złożenie przez klienta oświadczenia, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do artykułu i zdjęć, które mają zostać opublikowane.

4.1 Faktura PDF

Płatność dokonywana jest wyłącznie z góry przelewem bankowym po otrzymaniu faktury. Faktury są wysyłane wyłącznie w formacie PDF pocztą elektroniczną.

4.2 Termin płatności

Kwota faktury musi zostać przelana z góry na konto dostawcy wskazane na fakturze, która zawiera wszystkie dane do przelewu bankowego i jest wysyłana przez dostawcę pocztą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do zapłaty lub przelania podanej kwoty na konto podane na fakturze w ciągu 10 dni od otrzymania faktury.

4.3 Brak płatności

Jeśli użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, dostawca jest uprawniony, z zastrzeżeniem dalszych roszczeń, do zablokowania użytkownikowi dostępu do płatnych usług tak długo, jak długo nie zostanie dokonana płatność.

§ 5 Gwarancja

5.1 Usługodawca udostępnia serwis internetowy GazetaLogistyka.pl i zamieszcza w nim zamówione publikacje. O ile nie zostało to wyraźnie określone w opisie usługi zgodnie z § 2 niniejszych Ogólnych Warunków, Dostawca nie składa żadnych konkretnych zapewnień dotyczących funkcjonalności i dostępności usługi online ani nie przyjmuje żadnych gwarancji w tym zakresie. W szczególności, Usługodawca nie składa żadnych zapewnień dotyczących treści Usługi lub dotyczących określonych funkcjonalności Usługi lub jej niezawodności, dostępności lub przydatności Usługi do celów, które Klient chce realizować za pomocą Usługi Online. Usługa jest świadczona w aktualnej formie.

5.2 Rękojmia za wady jest ograniczona do sześciu (6) miesięcy.

5.3 Usługodawca ma prawo wyboru między naprawą a wymianą w przypadku późniejszej realizacji. Co do zasady, późniejsza realizacja będzie miała formę noty kredytowej na jedną lub więcej publikacji. Nie ma to zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego naruszenia obowiązków przez dostawcę, jego przedstawicieli lub zastępców.

5.4 Rozwiązanie w chmurze

Dostawca gwarantuje prawidłową funkcjonalność techniczną usługi online. Usługa online jest obsługiwana przez Dostawcę na serwerach hostingowych dostawcy usług internetowych w Polsce. W przypadku tymczasowej utraty usługi spowodowanej nieprawidłowym działaniem lub awarią serwerów zewnętrznego dostawcy, Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności.

5.5 Wymagania techniczne
Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie wymagań technicznych umożliwiających prawidłowy i bezbłędny odbiór, pobieranie i wizualizację danych dostarczanych przez Dostawcę w ramach Usługi. Niniejszym wyraźnie zaznacza się, że klient musi upewnić się, że jego wymagania techniczne (np. prawidłowy adres e-mail, brak aktywacji filtrów SPAM lub filtrów wiadomości-śmieci) są spełnione i zagwarantowane przed złożeniem zamówienia. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszej wersji następujących przeglądarek: “Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari” Usługodawca wyraźnie zwraca uwagę, że adres e-mail nadawcy Domeny @gazetalogistyka.pl lub musi być wymieniony lub wpisany na białą listę Klienta, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Usługodawcę mogły być prawidłowo odbierane i przeglądane. Usługa online została przygotowana na komputery PC, tablety i smartfony. Prawidłowe wyświetlanie na innych typach urządzeń mobilnych może się różnić ze względu na różne aktualizacje.

5.6 We wszystkich innych kwestiach zastosowanie mają przepisy ustawowe.

§ 6 Odstąpienie od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

§ 7 Odpowiedzialność

Dostawca ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku korzystania z portalu internetowego GazetaLogistyka.pl – niezależnie od podstawy prawnej – tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli prawnych lub zastępców prawnych Dostawcy lub gdy zobowiązanie kardynalne (zobowiązania umowne, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać, a których naruszenie z drugiej strony zagraża osiągnięciu celu umowy) zostało naruszone z powodu lekkiego niedbalstwa. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za przewidywalne szkody. Odpowiedzialność za szkody pośrednie, w szczególności szkody następcze, szkody nieprzewidywalne lub nietypowe oraz utratę zysku jest wykluczona. To samo dotyczy szkód przypadkowych i działania siły wyższej. Odpowiedzialność dostawcy za szkody na osobie pozostaje nienaruszona przez niniejsze wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność dostawcy jest wyłączona w pozostałym zakresie.

§ 8 Ochrona praw autorskich

8.1 Własność

Jeśli klient zamawia publikację własnych treści, wyraźnie oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich. Klient zwalnia dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu praw autorskich.

8.2 Oświadczenie klienta

Usługodawca składa Klientowi odpowiednie oświadczenie, jeżeli przygotowuje dla Klienta materiały do publikacji w serwisie GazetaLogistyka.pl.

8.3 Ważność prawa autorskiego
O ile nie zostało to uregulowane w niniejszym dokumencie, ochrona praw autorskich podlega polskiej ustawie o prawie autorskim.

§ 9 Ochrona danych

9.1 Sytuacja prawna zgodnie z EU-DSGVO
Dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami ustawowymi. W szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.

9.2 Obowiązek wyrażenia zgody Dostawca nie będzie przekazywał żadnych danych osobowych klienta osobom trzecim, chyba że jest do tego prawnie zobowiązany lub klient wyraził na to wyraźną zgodę z wyprzedzeniem. Klient wyraźnie zgadza się, że dostawca może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe klienta poza celem umowy do następujących celów: – do własnych celów marketingowych; – do celów referencyjnych.

9.3 Odniesienie do dostawców zewnętrznych / korzystanie z Google Analytics.
Dostawca korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika strony internetowej dostawcy i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej dostawcy. W procesie tym nie są gromadzone żadne dane osobowe osoby odwiedzającej witrynę. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie zasadniczo skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przechowywaniu plików cookie można zapobiec, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Dostawca zwraca uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. Innym sposobem zapobiegania gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google może być pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Dostawca zwraca uwagę, że więcej informacji na temat funkcji plików cookie można uzyskać, korzystając z następującej usługi Google Inc: https://www.google.de/intl/en/policies/technologies/cookies/.

9.4 Zgoda klienta na podanie danych referencyjnych

Za zgodą klienta usługodawca jest upoważniony do podania nazwy klienta w celach referencyjnych. Szczegóły dotyczące nazwy firmy, siedziby firmy i logo firmy mogą zostać opublikowane. Zgoda klienta jest udzielana w drodze zgody online za pośrednictwem udostępnionego pola opt-in.

§ 10 Zakaz cesji i zastawiania

Roszczenia lub prawa klienta wobec usługodawcy nie mogą być przenoszone ani zastawiane bez zgody usługodawcy, chyba że klient wykaże uzasadniony interes w przeniesieniu lub zastawieniu.

§ 11 Język, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

Platforma jest dostępna dla klientów biznesowych w UE i poza UE zgodnie z prawem UE. Spory wynikające z umowy podlegają prawu polskiemu w jurysdykcji regionalnej w Poznaniu. Polska wersja umowy ma zastosowanie do publikacji na GazetaLogistyka.pl.

§ 12 Klauzula salwatoryjna

Nieważność jednego z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność pozostałych postanowień OWH.

§ 13 Wdrożenie dyrektywy ODR

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 (1) Rozporządzenia ODR Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

scroll to top